Phần mềm Quản lý dự án

SmartCPM dùng để quản lý thông tin của các bước tiến hành dự án đầu tư phù hợp với qui mô quản lý của từng cấp, hỗ trợ trao đổi thông tin dự án giữa chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ của cơ quan chủ đầu tư và cán bộ của các ban quản lý dự án;
- Tư vấn quản lý dự án.

Chức năng chính

• Lập kế hoạch
- Lập trình tự các bước cần thực hiện của dự án;
- Lập mục tiêu hoàn thiện dự án;
- Lập kế hoạch hồ sơ của dự án;
• Tài chính
- Quản lý các đợt thanh - quyết toán hợp đồng gói thầu thuộc dự án;
- Quản lý dòng tiền dự án;
• Điều hành và kiểm soát dự án
- Điều hành dự án theo mục tiêu đã được xác định
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
- Kiểm soát việc thực hiện dự án về tiến độ và tài chính;
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.

yahoo   skype 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.