Consulting on digital transformation for organizations and enterprises

Do BIM là một hướng công nghệ rất mới, trên thực tế là tổng hợp cả tri thức chuyên ngành xây dựng hạ tầng với CNTT nên nhận thức về BIM còn rất khác nhau, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Kinh nghiệm 20 năm hợp tác với các đối tác Nauy, Phần lan về phần mềm thiết kế hạ tầng cũng như về BIM cho thấy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *