Hệ thống điều hành doanh nghiệp thông minh- Nền tảng chuyển đổi số -Tích lũy dữ liệu, tài liệu -Tự động hóa quy trình -Quản lý dự án chủ động. -Điều hành công việc trực quan -Ra quyết định dễ dàng , chính xác -Nền tảng triển khai đồng bộ