MR. VÕ THANH TÙNG
GENERNAL MANAGER

MR. NGUYEN NHAT QUANG
CHAIRMAN