Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Ngày 2/4/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Ngày 2/4/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 về Công bố hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3785&TypeVB=1

Bộ tài liệu Hướng dẫn chung áp dụng BIM ban hành kèm theo quyết định:

https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_348-QD-BXD_02042021_TLHDCapdungMohinhthongtincongtrinh(BIM).pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *