Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

- Quản trị cơ sở dữ liệu của dự án;

- Quản lý các loại danh mục: Nguồn vốn, ngành nghề, lình vực đầu tư xây dựng, chủ đầu tư, ban quản lý dự án…

- Quản lý nhóm quyền;

- Phân quyền và quản lý tài khoản người sử dụng.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks