Quản lý vốn 

Quản lý quá trình thanh/quyết toán

Quản lý thông tin quyết toán dự án như: Ngày quyết toán, giá trị quyết toán đề nghị, giá trị quyết toán được duyệt, cơ cấu vốn quyết toán...

FacebookTwitterGoogle Bookmarks