Quản lý vốn 

Quản lý kế hoạch vốn

- Lập kế hoạch vốn;

- Lập kế hoạch bổ sung/điều chỉnh vốn;

- Tự động tính lũy kế vốn theo niên độ đối với kế hoạch vốn, kế hoạch vốn bổ sung, điều chỉnh.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks