Quản lý tình hình thực hiện

Quản lý tình hình thực hiện dự án

Quản lý tiến độ dự án bằng các báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hoặc được biểu diễn một cách trực quan qua sơ đồ Gantt.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các gói thầu của dự án;

- Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án của đơn vị;

- So sánh tiến độ kế hoạch và thực hiện dự án.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks