Quản lý thông tin chung

Quản lý thông tin dự án đầu tư

- Quản lý thông tin chung dự án;

- Quản lý thông tin quyết định đầu tư, quyết định đầu tư bổ sung/điều chỉnh: Số quyết định, ngày quyết định, tổng mức đầu tư dự án…

- Quản lý thông tin phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư bổ sung/điều chỉnh: Số quyết định, ngày quyết định, tổng dự toán dự án…

FacebookTwitterGoogle Bookmarks