Quản lý gói thầu hợp đồng

Quản lý đấu thầu

- Lập kế hoạch đấu thầu: Tên dự án, tên kế hoạch đấu thầu, ngày lập kế hoạch, danh sách các gói thầu trong kế hoạch…

- Quản lý hồ sơ mời thầu: Tên gói thầu, ngày trình hồ sơ, ngày duyệt hồ sơ, phương tiện đăng tải hồ sơ…

- Kết quả đấu thầu: Tên gói thầu, tên nhà thầu trúng thầu, giá dự thầu, giá trúng thầu…

FacebookTwitterGoogle Bookmarks