Quản lý báo cáo

Chế độ báo cáo

Quản lý chế độ báo cáo theo định kỳ của đơn vị, tự động đưa ra cảnh báo đối với các đơn vị không thực hiện đúng theo định kỳ

FacebookTwitterGoogle Bookmarks