Kiến trúc hệ thống
 
  • Hệ thống được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây;
  • Sử dụng giao thức mạng HTTP;
  • Chuẩn kết nối truyền dữ liệu TCP/IP;
  • Trao đổi dữ liệu theo chuẩn XML, file Excel, Word;
  • Hoạt động trên các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Firefox, IE, Safari… qua PC/Tablet/Laptop/SmartPhone;
  • Khả năng tích hợp và làm việc tốt với các phần mềm của Microsoft (Excel, Word, Project…);
  • Tự động chuyển tài liệu điện tử theo luồng nghiệp vụ;
  • Khả năng Quản lý nội dung theo template;
  • Khả năng tùy biến nội dung theo từng cá nhân;
  • Có khả năng mở rộng cấu hình hệ thống theo các cấp quản lý.
 
FacebookTwitterGoogle Bookmarks