Giới thiệu chung 

 

Quản lý dự án đầu tư là một trong các nhiệm vụ quản lý quan trọng đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Việc làm tốt công tác này có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí là quyết định đến hiệu quả đầu tư công. Để quản lý tốt các dự án đầu tư công các cơ quan chuyên ngành kế hoạch, tài chính cần một hệ thống thông tin về toàn bộ vòng đời của các dự án một cách cập nhật, chính xác và liên thông giữa các chuyên ngành cũng như các cấp chính quyền.

Bài toán quản lý dự án một cách có hiệu quả là một bài toán phức tạp. Trên thực tế số lượng dự án đầu tư rất lớn, các dự án rất khác nhau về quy mô, nguồn vốn, nhiều dự án kéo dài nhiều năm với nhiều thay đổi, điều chỉnh. Bản thân nhân sự quản lý dự án cũng có thể có nhiều thay đổi, điều chuyển dẫn đến việc quản lý dự án đầu tư càng gặp nhiều khó khăn.

Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin là một trong các giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án dự án đầu tư. Đầu tư cho ứng dụng CNTT chính là cách tốt nhất để tiết kiệm trong đầu tư công.

SmartIPM.Net là hệ thống phần mềm quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thiết kế nhằm mục tiêu giúp các cơ quan quản lý nhà nước tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

SmartIPM.Net: QUẢN LÝ TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

   

SmartIPM.Net quản lý thông tin dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. Quản lý tình hình thực hiện (tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân) các dự án, là cơ sở để cung cấp và chia sẻ thông tin thống nhất cho các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.

SmartIPM.Net đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành một cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực tài chính đầu tư, cung cấp thông tin kịp thời về các dự án đầu tư phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền;

SmartIPM.Net đồng bộ, liên kết danh mục chủ đầu tư với Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách.

SmartIPM.Net quản lý dự án đầu tư theo các quy định của nhà nước hiện hành như:

  • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;
  • Luật đầu tư số 59/2005/QH11;
  • Nghị định 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
  • Nghị định 12/2009/NĐ-CP của chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  • Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  • Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  • Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;
  • Và các văn bản pháp quy liên quan khác.
FacebookTwitterGoogle Bookmarks