SmartBid thực sự mang đến một cách nhìn khác về
công tác lập kế hoạch thi công.
 • Hiệu quả
 • Chính xác
 • Đơn giản
Làm việc cá nhân

 

SmartBid, nếu không phải là toàn bộ những gì bạn cần, thì ít nhất cũng đáp ứng phần lớn công việc của bạn trong công tác lập kế hoạch thi công công trình:

 • Lập kế hoạch thực hiện công việc
 • Phân công đơn vị thực hiện và vị trí thi công
 • Lập kế hoạch sử dụng vật liệu, nhân công, máy
 • Dự toán thi công
 • Lập kế hoạch thanh toán
 • Phân tích rủi ro và tối ưu hóa kế hoạch
 • Kiểm soát dự toán theo hợp đồng và dự toán giao thầu phụ
 • Xuất dữ liệu quản lý